Algemeen
Deze website biedt een overzicht van de belangrijkste inzichten en producten op het gebied van differentiatie bij taal en rekenen in doelen, inhouden, leertijd, instructie & leeractiviteiten, leermaterialen en toetsen. Hierbij wordt uitgegaan van een basisaanbod en drie gedifferentieerde varianten van dit aanbod, te weten het plusaanbod, het intensieve aanbod en het zeer intensieve aanbod. Het basisaanbod is – letterlijk – de basis: de andere drie typen aanbod zijn te beschouwen als varianten hierop. 
U kunt deze website als informatiebron gebruiken bij het realiseren van een opbrengstgericht, gedifferentieerd aanbod taal en rekenen in uw school. U kunt er ook voor kiezen om stapsgewijs een bepaald aanbod in uw school te versterken.