Vier typen aanbod
Voor scholen is het een grote opgave om op alle onderwijsbehoeften een goed antwoord te geven. Daarom wordt tegenwoordig in veel benaderingen, zoals de 1-zorgroute en het Onderwijscontinuüm, de nadruk gelegd op het clusteren van vergelijkbare onderwijsbehoeften tot subgroepen. Wij sluiten hierbij aan en onderscheiden in dit project vier subgroepen leerlingen die elk om een bepaald type aanpassingen van het onderwijsaanbod bij taal en/of rekenen vragen. Deze globale indeling is bedoeld om de verwachtingen met betrekking tot differentiatie in het aanbod binnen het basisonderwijs realistisch te houden. Een globale indeling helpt ook om op schoolniveau afspraken te kunnen maken over wat minimaal nodig is aan differentiatie. De unieke onderwijsbehoeften van een leerling zullen altijd om nader maatwerk vragen, maar bepaalde afspraken, bijvoorbeeld over uitbreiding van leertijd of het hanteren van verrijkende leerdoelen, kunnen goed op schoolniveau worden gemaakt.

We onderscheiden

 

Een basisaanbod

Bedoeld voor leerlingen zonder speciale onderwijsbehoeften, die aan het eind van de basisschool zo veel mogelijk referentieniveau 1S (het streefniveau uit het wettelijk vastgestelde Referentiekader taal en rekenen) kunnen behalen. Het gaat om leerlingen met een verwachte uitstroombestemming richting vmbo/t/gl, havo/vwo.

Een plusaanbod

Bedoeld voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften als gevolg een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen worden niet voldoende uitgedaagd door het basisaanbod. Zij hebben vaak bovengemiddelde toetsscores en kunnen in principe een niveau bereiken dat veel verder ligt dan 1S. De verwachte uitstroombestemming is vwo+. In sommige gevallen beschikken deze leerlingen over specifieke begaafdheidskenmerken waaronder groot creatief denkvermogen en hoge mate van zelfstandigheid. Toetsscores geven niet alle informatie omdat soms ook sprake is van onderpresteren.

Een intensief aanbod

Bedoeld voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die voortkomen uit taal- en/of rekenproblematiek als gevolg van anderstaligheid, een ontwikkelingsstoornis, een beperking of een specifieke taal- of rekenstoornis. Deze leerlingen kunnen soms, mits er voldoende ondersteuning is, op onderdelen, referentieniveau1S bereiken, maar op bepaalde onderdelen, zal, als gevolg van de taal- en/of rekenproblemen, 1F het hoogst haalbare zijn en soms zal dat zelfs niet volledig haalbaar zijn. Deze leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig. Het gaat om leerlingen met een verwachte uitstroombestemming van vmbo/kb (eventueel met leerwegondersteuning) tot en met havo/vwo.

Een zeer intensief aanbod

Bedoeld voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die in het algemeen over de hele linie op een lager niveau functioneren. Deze leerlingen halen, mits er voldoende ondersteuning is,  naar verwachting referentieniveau 1F. Soms behalen zij dit niveau niet volledig en soms behalen zij het alsnog op latere leeftijd in het voortgezet onderwijs.