Meer handen in de klas

Inzet van ouders, grootouders en andere vrijwilligers

Uit onderzoek blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen ouderparticipatie enerzijds en de leerprestaties, het sociaal functioneren van leerlingen en de verhouding tussen ouders en school anderzijds (Onderwijsraad, 2010). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk ouders en scholen op weg te helpen de onderlinge betrokkenheid en samenwerking concreet vorm te geven.
Voor het reken- en taalonderwijs geldt dat vrijwilligers (ouders, grootouders) kunnen worden ingezet om als tutor op school met kinderen te oefenen. Belangrijk hierbij is dat de volwassenen weten hoe ze kunnen begeleiden en hoe ze bijvoorbeeld om moeten gaan met gemaakte fouten (zie: Kwaliteitskaart: Differentiatie: Extra tijd voor risicolezers).
Ouders, grootouders en andere vrijwilligers kunnen ook als expert worden ingezet. Vanuit hun eigen expertise kunnen ze soms een verrijkende bijdrage leveren aan het reken- of taalonderwijs. Op de website Thuis in taal en rekenen staan tips voor ouders die hun kinderen thuis willen helpen bij taal en rekenen. De site biedt oefenmateriaal en praktische tips voor alle fases van het onderwijs.

Co-teaching

Co-teaching kan ingezet worden om, liefst gedurende langere tijd,  twee leraren samen verantwoordelijk te laten zijn voor het lesgeven aan een groep leerlingen. Dit zorgt structureel voor extra handen in de klas. Er kan zo beter tegemoet gekomen worden aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Daarnaast is co-teaching een manier om de professionalisering en kwaliteitsverbetering van leraren gestalte te geven. Er is sprake van co-teaching wanneer beide leraren gelijkwaardig aan elkaar zijn en beiden de instructie verzorgen. Beide leraren vervullen  een actieve rol. Hoewel af en toe kleine groepjes leerlingen, met een vooropgesteld doel, een beperkte tijd apart genomen kunnen worden, maken de co-teachers in principe gebruik van dezelfde ruimte (Groeneweg, 2010).
Wanneer co-teaching wordt ingezet om de kennis, vaardigheden en attitudes van de leraren te verbeteren, kan er sprake zijn van verschillende rollen binnen de co-teaching, die van leraar en die van coach (Koot, 2011).

Om co-teaching te laten slagen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder:

  • Leraren zorgen voor helderheid over het gezamenlijk pedagogische doel.
  • Leraren maken afspraken over gezamenlijke didactiek aan de heterogene groep.
  • Leraren komen uit voor eigen sterke/zwakke punten en grenzen.
  • Leraren aanvaarden het anders zijn van de duopartner, ouders en leerlingen (Groeneweg, 2010).

Inzet van stagiaires en onderwijsondersteuners

Stagiaires en onderwijsondersteuners kunnen worden ingezet om (een groepje) leerlingen tijdens de les, in de klas of elders te begeleiden of de leraar werkt zelf met een groepje leerlingen en de stagiaire of onderwijsondersteuner besteedt aandacht aan andere leerlingen die zelfstandig werken. Er bestaan verschillende onderwijsondersteunende functies met elk een eigen functiebeschrijving. Een onderwijsondersteuner kan werken als onderwijsassistent, lerarenondersteuner of klassenassistent. Lees meer>>.