Onderwijsassistent

Een onderwijsassistent ondersteunt de leraar in de onderbouw bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken. Hij begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden en levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement. Ten aanzien van de ondersteunende werkzaamheden is sprake van een beperkt zelfstandig optreden. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de leraar. Kijk voor meer informatie over het functieprofiel op de website van het ministerie van OCW.

Lerarenondersteuner

Wat betreft verantwoordelijkheid zit een lerarenondersteuner tussen onderwijsassistent en leraar. Ook een lerarenondersteuner werkt  onder verantwoordelijkheid van de leraar.
De lerarenondersteuner voert les(ondersteunende) en leerlingbegeleidende taken uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en stelt zich actief op in het ontwikkelen van competenties. Kijk voor meer informatie over het functieprofiel op de website van het ministerie van OCW.

Klassenassistent

Hoewel de klassenassistent werkzaam kan zijn in het gehele primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, komt deze vooral voor in het speciaal onderwijs. De klassenassistent verricht werkzaamheden die liggen op het terrein van de lichamelijke verzorging en ondersteunt waar nodig de leerling tijdens het volgen van de lessen, waarbij in de uitoefening van de taken de zorg en aandacht voor de individuele leerling centraal staan. Daarnaast ondersteunt de klassenassistent de leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, begeleidt hij leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. De klassenassistent levert daarnaast een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement. Kijk voor meer informatie over het functieprofiel op de website van het ministerie van OCW.