Enkele manieren waarop extra leertijd kan worden georganiseerd

Voorinstructie (pre-teaching)

 • Hierdoor profiteren leerlingen meer van de groepsinstructie en wordt hun zelfvertrouwen vergroot.
 • 5-10 minuten ergens op de dag, ter voorbereiding op de groepsinstructie.
 • Soms is het mogelijk ouders in te schakelen om thuis alvast te kijken naar de taal- of rekenles en de gevraagde aanpak en/of verwachtte moeilijkheden door te nemen.
 • Een andere mogelijkheid is het organiseren van een ínloophalfuurtje voor (of eventueel na) schooltijd, bijvoorbeeld van acht uur tot half negen.

Verlengde instructie

 • 15 minuten, kleine groep (max. 5 leerlingen).
 • Vervolg op de groepsinstructie, kan gegeven worden tijdens het zelfstandig (ver)werken van de andere leerlingen.
 • Vast patroon en opbouw met instructie én begeleid oefenen.
 • Didactiek aangepast aan behoefte van leerlingen: meer sturende instructie voor zwakke leerlingen.

Extra individuele begeleiding

 • Klassenassistent of stagiaire begeleidt (een groepje) leerlingen tijdens de les, in de klas of elders.
 • Leraar werkt zelf met een groepje leerlingen, assistent/stagiaire besteedt aandacht aan andere leerlingen die zelfstandig werken (zie ook meer handen in de klas).

Blokuren

 • Keuzewerktijd ergens in de schoolweek, waarin leerlingen met verschillende activiteiten bezig kunnen zijn.
 • Leraar deelt het blokuur op in perioden en kan zo groepjes leerlingen apart nemen voor extra instructie en begeleiding.

 

Differentiatie binnen leertijd uitgewerkt naar de vier subgroepen

Voor welke leerlingen Aandachtspunten

Het basisaanbod

 • Eén uur per dag voor taal en één uur per dag voor rekenen.
 • Het gaat om taakgerichte leertijd: leerlingen moeten snel en adequaat aan de slag kunnen en weten hoe ze om hulp kunnen vragen.
 • Naast instructie dagelijks minimaal 30 minuten voor (begeleid) oefenen en/of zelfstandig werken.

Het plusaanbod

 • Verkorte basis instructie.
 • Oefenstof compacten en daarnaast werken aan verrijkingsstof.
 • Korte extra instructie voor het verwerken van de verrijkingsstof en feedback op verwerking ervan.
 • Waar mogelijk: werken aan verrijkingsdoelen met ontwikkelingsgelijken (bijvootbeeld in het kader van een plusgroep) gedurende langere periode (niet versnipperd over de week).
Het intensieve aanbod
 • Per week minimaal één uur extra taal en rekenen, verdeeld over de week.
 • Verlengde instructie (15 minuten), voorinstructie (5-10 minuten), en meer begeleide oefening.
Het zeer intensieve aanbod
 • Per week minimaal één uur extra taal en rekenen, verdeeld over de week.
 • Instructie individueel of in kleine groepjes, met ruimte voor extra (begeleide) oefening.