Doelen en inhouden
De kerndoelen Rekenen /wiskunde, uitgewerkt in tussendoelen, leggen vast aan welke globale doelen er in de basisschool moet worden gewerkt (aanboddoelen).

Groep 1 en 2
De leerkracht geeft door het schooljaar heen een beredeneerd aanbod vorm. Dit houdt in dat de leerkracht doelen formuleert voor de verschillende domeinen (tellen en getalbegrip, meten en meetkunde) die oplopen in moeilijkheidsgraad. Iedere periode worden de doelen op een hoger niveau geformuleerd, afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Het beredeneerd aanbod kan met behulp van een methode, bronnenboeken en/of concrete materialen uitgewerkt worden.
Voor de doelen kan de school gebruik maken van de ‘rekendoelen voor het jonge kind’ van SLO. Er zijn doelen geformuleerd voor de instroom in groep 1 (de kennis en vaardigheden waarmee kinderen doorgaans groep 1 binnenkomen), een minimumaanbod voor eind groep 2 en basisdoelen voor eind groep 2.
Voor het basisaanbod  zullen minimaal de basisdoelen voor eind groep 2 moeten worden nagestreefd.

Groep 3 t/m 8
De referentieniveaus brengen voor het basisonderwijs in kaart wat leerlingen aan het einde van groep 8 minimaal moeten begrijpen, kennen en kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde (beheersingsdoelen) om een goede overstap naar het Voortgezet Onderwijs te kunnen maken. Binnen de referentieniveaus worden vier subdomeinen onderscheiden: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.
Voor het einde van het basisonderwijs zijn twee referentieniveaus geformuleerd: fundamenteel niveau 1F en streefniveau 1S.
In het basisaanbod zal minimaal niveau 1S worden nagestreefd.

Meer informatie

Kerndoelen rekenen en wiskunde en een uitwerking in tussendoelen.

De referentieniveaus zijn uitgewerkt in concrete doelen (concretisering). De doelen zijn geïllustreerd met voorbeelden die aansluiten bij het rekenonderwijs in de basisschool, bij de leerlijnen en indelingen die gebruikt worden in methodes en bij de toetsen.

Digilijn Rekenen biedt een overzicht van leerlijnen voor de voornaamste leerstofdomeinen voor rekenen in groep 1 tot en met 5 á 6. Een leerlijn bestaat uit een reeks leerstappen die worden toegelicht en voorzien van illustratieve videofragmenten en suggesties voor activiteiten.

De Rekenlijn is een visuele weergave van leerlijnen rekenen voor leerlingen van 4 tot 14 jaar. Rekenlijn biedt een overzicht van cruciale leermomenten en de overgang naar het vo.

Op de kennisbankrekenen is een grote hoeveelheid informatie te vinden over onder andere doorlopende leerlijnen rekenen en wiskunde; een overzicht en uitwerking van de referentieniveaus; dyscalculie; hoogbegaafdheid; kleuterwiskunde en niveauverschillen in het primair onderwijs. De kennisbank rekenen is bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van hun rekenlessen.

In TAL (Tussendoelen Annex Leerlijnen, Wolters Noordhoff) worden didactische leerlijnen geschreven bij de kerndoelen: op welke manier kan een leerling door de leerlijn 'leren', welke bakens of tussendoelen 'passeert' hij dan en hoe kan de leerkracht daarbij didactisch handelen. Meer informatie is te vinden op de website.

Poster basisleerlijn kommagetallen.

Poster basisleerlijn meten.