Instructie en leeractiviteit
De leraar zal in didactiek en organisatie af moeten stemmen op de groep.
Belangrijke vraag is steeds: wat hebben de kinderen in deze groep nodig om de doelen van de les, de week, het blok en de groepsplanperiode onder de knie te krijgen? 
Het hoofdlijnenmodel, het handelingsmodel en het drieslagmodel uit het protocol ERWD kunnen de leerkracht helpen om de rekendidactiek af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Groep1 en 2
Rekenactiviteiten in groep 1 en 2 zijn bij uitstek activiteiten waarbij de leerling actief kunnen handelen en ontdekken. Grote kringactiviteiten zijn daarom minder geschikt voor het aanbieden van rekenactiviteiten. Kies bij de vormgeving van rekenactiviteiten daarom liever voor de kleine kring en voor activiteiten in hoeken en/of met concreet materiaal. Inzetten van de rijke leeromgeving is belangrijk om rekenactiviteiten in betekenisvolle situaties terug te laten komen, waarin leerlingen zelf kunnen manipuleren en ontdekken.
Voor de leerlingen in groep 2 is het eveneens belangrijk om na deze fase 'doen' de overstap te maken naar een hoger abstractieniveau (werken met afbeeldingen).
In groep 1 en 2 is het van groot belang is dat er voldoende tijd wordt ingeruimd voor begripsvorming en dat niet te snel wordt overgegaan naar een te hoog abstractieniveau. Stem af op het handelingsniveau van de leerling (zie handelingsmodel) en maak pas een overstap naar een hoger abstractieniveau als de  leerling de voorgaande fase voldoende beheerst.

Groep 3 t/m 8
De instructie is een essentieel onderdeel van de rekenles. De leerlingen leren het meest van een goed afgestemde rekeninstructie waarin ze zelf een actieve rol hebben. Een uitgebreide instructie over doelen die al beheerst worden, is niet effectief. Instructie op een te hoog niveau ook niet. Goed kijken naar leerlingen is belangrijk.
Het organiseren van een basisinstructie en een verlengde instructie maakt de instructie effectiever omdat beter afgestemd kan worden op het niveau van de leerlingen.
De leerlingen in het basisaanbod zullen voor het grootste gedeelte deelnemen aan de basisinstructie en zullen vervolgens zelfstandig aan de slag kunnen. Ook instructie (en evaluatie) bij de verrijkingsstof is voor de basisgroep belangrijk om werkelijk een verdieping te realiseren.

Meer informatie

Op de Kennisbankrekenen worden voor alle (deel)domeinen  activiteiten en lessuggesties gegeven, gekoppeld aan voorbeelden uit rekenmethoden.

De referentieniveaus zijn uitgewerkt in concrete doelen (concretisering). De doelen zijn geïllustreerd met voorbeelden die aansluiten bij het rekenonderwijs in de basisschool, bij de leerlijnen en indelingen die gebruikt worden in methodes en bij de toetsen.

Digilijn Rekenen biedt een overzicht van leerlijnen voor de voornaamste leerstofdomeinen voor rekenen in groep 1 tot en met 5 á 6. Een leerlijn bestaat uit een reeks leerstappen die worden toegelicht en voorzien van illustratieve videofragmenten en suggesties voor activiteiten.

Poster basisleerlijn kommagetallen.

Poster basisleerlijn meten.

Bakker, M., Gerrits, P. &Thiell, J. (2012). Resultaat met rekenen. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort.

Gelderblom, G. (2008). Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort.