Doelen en inhouden
Voor het intensieve aanbod geldt dat gestreefd wordt naar het behalen van het referentieniveau 1S aan het einde van groep 8. In vergelijking met de leerlingen in de basisgroep, zullen deze leerlingen een intensief aanbod nodig hebben om de doelen te behalen. Hoge doelen stellen voor deze groep is echter essentieel. Het intensieve aanbod voldoet aan de kerndoelen Rekenen/wiskunde.

Er zullen leerlingen in de intensieve groep zijn die niet alle doelen kunnen behalen op 1S-niveau. Het fundamentele niveau (1F) van de referentieniveaus geeft de doelen aan voor de leerlingen die het streefniveau (1S) niet halen. De te formuleren doelen voor deze groep leerlingen hangt voor een groot gedeelte samen met de ernst en hardnekkigheid van de rekenproblemen. Vanwege de gemiddelde of hoge capaciteiten van deze leerlingen zullen intensiverende maatregelen nuttig zijn, maar ook dispensatie (schrappen) van bepaalde doelen is vaak noodzakelijk. Zo kan er gericht méér aandacht worden besteed aan de meest relevante (functionele) doelen, met het oog op het vervolgonderwijs. In Passende Perspectieven zijn (aangepaste) leerroutes uitgewerkt. Wanneer van leerlingen wordt verwacht dat ze moeite zullen hebben om (op onderdelen) referentieniveau 1F te behalen, biedt leerroute 1 van Passende Perspectieven houvast. In deze leerroute is per twee leerjaren aangegeven welke doelen leerlingen (minimaal) moeten beheersen om 1F te behalen op 12-jarige leeftijd. In leerroute 1 is uitgewerkt welke doelen prioriteit hebben met het oog op het vervolgonderwijs en de functionele gecijferdheid die van deze leerlingen verwacht wordt.

Het besluit om keuzes te gaan maken binnen het basisaanbod  is een belangrijk keuzemoment. Afwijken van een 1S- of 1F-lijn betekent dat de leerling bepaalde doelen zeer waarschijnlijk niet meer zal gaan halen en mogelijk zelfs niet aangeboden krijgt. Dit heeft consequenties voor het vervolgonderwijs. Voorafgaand aan deze beslissing is het belangrijk om na te gaan of alles gedaan is om te voorkomen dat een leerling onterecht op een 1F of leerroute 2 terecht komt. Heeft bijvoorbeeld voldoende op het niveau van de leerling afgestemde instructie plaatsgevonden? Zie voor richtlijnen voor deze keuze de vragenlijst 1F: checklist verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau. Voor de intensieve groep zal het gaan om een beperkt aantal doelen waarvoor afgeweken moet worden naar de 1F-doelen. Zie voor meer informatie over de fundamentele doelen het zeer intensieve aanbod.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie, zijn de profielschetsen van Passende Perspectieven informatief. In de profielschetsen worden leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften beschreven en welke ondersteuning kan worden geboden.

Groep 1 en 2
Voor de leerlingen met een intensief aanbod worden, net als voor de leerlingen met een basisaanbod, de basisdoelen aangehouden. Voor de doelen kunt u gebruikmaken van de ‘rekendoelen voor het jonge kind’ van SLO. Uitgangspunt is dat alle leerlingen met dit intensieve aanbod de basisdoelen zullen halen. De leerlingen in het intensieve aanbod zullen echter meer doelgerichte instructies en verwerking nodig hebben, dan de leerlingen met het basisaanbod, om deze doelen te realiseren. De leerlingen die op onderdelen de basisdoelen niet halen, zullen in ieder geval de minimumdoelen op dat onderdeel behalen.

Groep 3 tot en met 8
Tijdens de methodelessen zal de intensieve groep werken aan het basisaanbod, oftewel de reguliere lijn, van de methode. Om de basisdoelen te behalen zullen zo nodig intensiverende maatregelen worden ingezet zoals verlengde instructie, pre-teaching en het extra inoefenen van vaardigheden aan de hand van extra oefenmateriaal, rekenspel en software.

Meer informatie

De referentieniveaus zijn te vinden op.

Een uitwerking in concrete doelen.

De CED-Groep ontwikkelde leerlijnen voor  so en (s)bao. Alle herziene versies van de leerlijnen zijn te vinden op de website onder de tabbladen van de verschillende onderwijsvormen.

Wegwijzer passende perspectieven.

Leerroute 1 van Passende Perspectieven.

Doelenlijsten van Passende Perspectieven.

In de profielschetsen Passende Perspectieven kunt u meer lezen over de rekenontwikkeling van leerlingen met dyscalculie (profielschets 1).

STAP (SLO Tool Arrangementen Plannen) kan worden ingezet om rekendoelen voor leerlingen met speciale rekenbehoeften te selecteren en daarbij passende leeractiviteiten te plannen.