Doelen en inhouden
A (verwachte uitstroombestemming: vmbo-bb/kb, in vo of in vso)
Voor deze leerlingen wordt gestreefd naar referentieniveau 1F. Vanwege de beneden gemiddelde capaciteiten van deze leerlingen zullen echter intensiverende maatregelen nodig zijn en zullen sommige doelen prioriteit moeten krijgen. Zo kan er gericht méér aandacht worden besteed aan de belangrijkste doelen van 1F, zodat een goede basis wordt gelegd voor het behalen van referentieniveau 2F aan het eind van vmbo-bb/kb. Leerroute 2 van Passende Perspectieven en de bijbehorende uitwerkingen bieden hiervoor houvast. In deze leerroute is aangegeven welke doelen prioriteit hebben met het oog op het vervolgonderwijs.

B (verwachte uitstroombestemming: praktijkonderwijs of vso-arbeidsmarktgericht)
Voor deze leerlingen wordt gestreefd naar het beheersen van onderdelen van 1F op 12-jarige leeftijd. Vanwege de lagere capaciteiten van deze leerlingen zullen intensiverende maatregelen nodig zijn, maar ook dispensatie van bepaalde doelen. Zo kan er gericht méér aandacht worden besteed aan de meest relevante (functionele) doelen van 1F, met het oog op het vervolgonderwijs en het toekomstperspecitief van deze leerlingen. Leerroute 3 van Passende Perspectieven en de bijbehorende uitwerkingen bieden hiervoor houvast. In deze leerroute is aangegeven welke doelen prioriteit hebben en welke doelen gedispenseerd kunnen worden met het oog op het vervolgonderwijs.

NB: de leerroutes beschrijven 'beheersingsdoelen', het onderwijsaanbod omvat altijd meer dan dat wat minimaal beheerst moet worden.

Binnen het project passende perspectieven is voor taal een tool ontwikkeld die helpt bij het vormgeven van maatwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Kies het profiel dat het best bij de leerling past (bijvoorbeeld ESM, ADHD, dyslexie of een zintuiglijke beperking) en kies voor welk domein u meer maatwerk wilt bieden. Er verschijnt een download met specifieke suggesties en tips voor aanpassingen en ondersteuning, met een verwijzing naar doelen uit de leerroutes.

 

Meer informatie

In de profielschetsen Passende Perspectieven kunt u meer lezen over de taalontwikkeling van leerlingen met een lagere cognitie (profielschets 7).

Leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven.

Passende Perspectieven algemene wegwijzer.