Volgen en toetsen
Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden.

Onder leertijd, instructie, leermiddelen en toetsen worden daarom voor het zeer intensieve aanbod soms geen specifieke suggesties gegeven.

Juist voor deze leerlingen is het van belang de taalontwikkeling goed te volgen en in beeld te brengen. Zodoende kan tijdig worden ingegrepen wanneer de leerling zich niet naar verwachting ontwikkelt (of juist boven verwachting). Aandachtspunten voor het hele proces van het kiezen en evalueren van een passend onderwijsaanbod, gekoppeld aan de cyclus van handelingsgericht werken, zijn te vinden op deze website onder 'Wanneer welk aanbod'. Daar is ook een checklist en handreiking te downloaden.

Omdat met name voor leerlingen uit groep B (uitstroom naar praktijkonderwijs of vso arbeidsmarktgericht) ook bepaalde doelen gedispenseerd worden, moet goed worden afgewogen wanneer het zinvol/passend is om genormeerde toetsen, uit het leerlingvolgsysteem bijvoorbeeld, af te nemen. De leerling zal uitvallen op de onderdelen die niet behandeld zijn waardoor de score automatisch lager is: houd daar rekening mee bij de interpretatie van de toetsscore en bij de vergelijking met de landelijke norm. Kijk per domein en per niveau of er een passende genormeerde toets is, eventueel van een lager leerjaar.
Ook een (niet genormeerde) diagnostische toets of een methodegebonden toets waarin wordt getoetst wat tot op dat moment is aangeboden biedt inzicht in wat de leerling (nog niet) beheerst. Welk type toets het meest geschikt is,  is afhankelijk van wat u met de toets wilt 'meten', individuele ontwikkeling of ontwikkeling ten opzichte van de landelijke norm. Verder is het juist voor deze leerlingen belangrijk dat we proberen te voorkomen dat zij gefrustreerd raken door (te) vaak toetsen te moeten maken waarvan zij veel vragen niet kunnen beantwoorden.

Bij anderstalige leerlingen is het van belang om te weten hoe de taalontwikkeling in de moedertaal verloopt. Is de leerling wel of niet taalvaardig in de moedertaal. Onderzoek zo nodig of er sprake is van een (ernstig) taalprobleem of een algeheel cognitief probleem.

 

Meer informatie

Wanneer welk aanbod.

 

Kwaliteitskaart '1-zorgroute' (en handelingsgericht werken).

Cito toetsen voor speciale leerlingen.

Cito: Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.