Doelen en inhouden
A (verwachte uitstroombestemming: vmbo-bb/kb, in vo of in vso)
Wanneer verwacht wordt dat leerlingen voor mondelinge taalvaardigheid moeite zullen hebben referentieniveau 1F te behalen biedt leerroute 2 van Passende Perspectieven houvast bij het stellen van prioriteiten voor de domeinen gesprekken/spreken en luisteren. Voor gesprekken en spreken is het bijvoorbeeld vooral belangrijk dat leerlingen de gesprekspartner kunnen volgen en de eigen gedachtegang begrijpelijk kunnen maken. Voor luisteren heeft 'luisteren naar wat er wordt gezegd' bijvoorbeeld prioriteit boven kritisch luisteren en informatie beoordelen.

B (verwachte uitstroombestemming: praktijkonderwijs of vso-arbeidsmarktgericht)
Voor deze leerlingen ligt de nadruk op maatschappelijke redzaamheid. Mondelinge taalvaardigheid is belangrijk voor hen en behoeft extra aandacht.

Een (groot) deel van deze leerlingen zal moeite hebben om voor mondelinge taalvaardigheid referentieniveau 1F te behalen. Leerroute 3 van Passende Perspectieven biedt houvast bij het stellen van prioriteiten en het dispenseren van bepaalde doelen die minder relevant zijn.
Het subdomein gesprekken heeft bijvoorbeeld prioriteit boven het houden van een monoloog (spreken). Gespreksroutines aanleren biedt de leerlingen houvast. Voor luisteren is het belangrijkste dat ze begrijpen wat de belangrijkste boodschap van een luistertekst is leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven.

Woordenschatontwikkeling
Leerlingen met een taalachterstand hebben bijna altijd een beperktere woordenschat. Aan het einde van de basisschool zouden leerlingen ongeveer 15.000 woorden receptief moeten beheersen. Als richtlijn wordt vaak 1000 woorden per groep gehanteerd, dus 25 woorden per week. Om de achterstand in te halen zou voor deze leerlingen dit aantal hoger moeten liggen. Voor gerichte woordenschat-ontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van de leerlijn woordenschat van het Expertisecentrum Nederlands. Daarnaast zijn er woordenlijsten opgesteld die houvast bieden voor woordenschatontwikkeling van specifieke doelgroepen, zoals anderstalige peuters en kleuters, kleuters met een taalachterstand in het algemeen en vmbo-leerlingen.

Meer informatie

Leerlijn woordenschat, Expertisecentrum Nederlands.

Duizend-en-een-woorden, de allereerste Nederlandstalige woorden voor anderstalige peuters en kleuters.

Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters.

Basislijst schooltaalwoorden vmbo.

Meer informatie over anderstalige leerlingen is opgenomen bij het intensieve aanbod op deze website.

Woordenlijkst Amsterdamse Kinderen (WAK)