Doelen en inhouden
De kerndoelen Nederlandse taal, uitgewerkt in tussendoelen, leggen vast aan welke globale doelen er in de basisschool moet worden gewerkt (aanbod). In de referentieniveaus voor taal is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. Er zijn twee beheersingsniveaus omschreven: een fundamenteel niveau (1F) en een streefniveau (1S/2F). In het basisaanbod zal zo veel mogelijk niveau 1S worden nagestreefd. Een uitwerking van de referentieniveaus voor de verschillende leerjaren, met een beschrijving van de taken en bijbehorende didactiek is te vinden in de SLO-publicaties leerstoflijnen beschreven. Er zijn ook leerlijnen taal ontwikkeld op basis van de tussendoelen. Soms zijn er meerdere leerlijnen voor een domein beschikbaar. Deze zijn alle goed bruikbaar om overzicht te hebben op de de opbouw van doelen en leerinhouden taal over de verschillende leerjaren.

De SLO heeft doelen voor het jonge kind opgesteld. Deze bevatten ook doelen voor de taalontwikkeling. Deze doelen zijn uitgewerkt in concrete leeractiviteiten.

Het taalonderwijs krijgt meestal vorm in aparte activiteiten voor lezen, spelling, schrijven, et cetera. Het is belangrijk om voor ogen houden dat taalontwikkeling een geïntegreerde ontwikkeling is. De activiteiten in de verschillende taaldomeinen en in andere vakken beïnvloeden elkaar en dragen bij aan de totale taalontwikkeling van de leerling. Een school kan haar visie op taalontwikkeling en uitgangspunten voor taalonderwijs vastleggen in taalbeleid. Voor het ontwikkelen van een visie op taalonderwijs en een taalbeleidsplan kan de school gebruik maken van een lijst bespreekpunten en praktijkvoorbeelden van taalbeleidsplannen. In deze visie kan zij ingaan op zaken als: samenhang tussen leeractiviteiten, aandacht voor taal bij andere vakken, accenten in het taalonderwijs op grond van kenmerken van de schoolpopulatie, het belang van het volgen van de gehele taalontwikkeling van leerlingen en de rol van toetsen daarbij.

Meer informatie 

Kerndoelen taal en een uitwerking in tussendoelen.

Referentieniveaus.

Leerlijnen gebaseerd op de (bestaande) tussendoelen (Expertisecentrum Nederlands).

Taalontwikkeling van jonge kinderen: doelen.

Taalontwikkeling van jonge kinderen: leeractiviteiten.

Taalbeleidsplannen: bespreekpunten en praktijkvoorbeelden.

Taal in andere vakken: suggesties.

Taal in andere vakken: cd-rom met webquests.

Taalbeleid in het basisonderwijs.

In tien stappen naar een taalbeleidsplan.

Kwaliteitskaart: Tips voor verbeteren taal en lezen.