Doelen en inhouden
De kerndoelen en de referentieniveaus bieden het kader voor het leesonderwijs. Deze zijn uitgewerkt in leerstoflijnen en leerlijnen.

De SLO heeft doelen voor het jonge kind opgesteld. Deze bevatten ook doelen voor beginnende en ontluikende geletterdheid. Deze doelen zijn uitgewerkt in concrete leeractiviteiten.

Er zijn ook doelen geformuleerd voor gevorderde geletterdheid.

  • Voor lezen worden in de referentieniveaus twee aspecten onderscheiden: het lezen van zakelijke teksten en het lezen van fictie. In het basisaanbod taal wordt zo veel mogelijk referentieniveau 1S (=2F) nagestreefd.

 

Referentieniveaus
Het lezen van zakelijke teksten
  • Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld (1F).
  • Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en over onderwerpen die verder van de leerling af staan(1S/2F).
Lezen van fictie
  • Kan jeugdliteratuur belevend lezen (1F).
  • Kan eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen (1S/2F).

 

Meer informatie     

Oosterloo, A. & Paus, H. (2010), Leerstoflijnen lezen beschreven. Enschede: SLO.

Leerlijnen gevorderde geletterdheid: voortgezet lezen (begrijpend lezen, leesbeleving, voortgezet technisch lezen), woordenschat, spellen en stellen(Expertiscecentrum Nederlands) 

Taalontwikkeling van jonge kinderen: doelen

Taalontwikkeling van jonge kinderen: leeractiviteiten

Tussendoelen beginnende geletterdheid (Expertisecentrum Nederlands)

Bonset, H. Hoogeveen, M. (2009), Lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie. Enschede: SLO.

Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van, (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.