Leermiddelen
Voor het leesonderwijs zijn diverse lees/taalmethoden beschikbaar. De school kan het eigen leesonderwijs analyseren op sterke/zwakke punten met checklisten voor technisch en begrijpend lezen.

Ook zijn er veel extra, aanvullende, losse en/of digitale leermaterialen beschikbaar die een school kan inzetten. Vaak zal de school dit vooral doen binnen het breedte-, diepte- of verrijkingsaanbod.

Meer informatie

Wikiwijsleermiddelenplein biedt informatie over alle leermiddelen voor taal (methoden en overige overige lesmaterialen). Bij veel methodes zijn ook analyses op vakinhoudelijke of didactische aspecten te vinden (onder andere analyses op de kerndoelen). Zie tabblad Analyse bij de methode.

 

Extra oefenmaterialen en spelletjes waarmee het fonemisch bewustzijn kan worden gestimuleerd zijn bijvoorbeeld de spelletjes van de methode Leeslijn, tweede editie (ThiemeMeulenhof) zoals Drietal, Viertal, Woordwijs en Klankwijs.

De school kan de eigen methode analyseren op sterke/zwakke punten met een checklist in de publicatie Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes.

ICT-hulpmiddelen, zie Kwaliteitskaart ICT-hulpmiddelen bij lezen en spellen in het
S(B)O.

Zie voor een analyse van leesmethoden ook de kwaliteitskaarten:

Criteria technisch lezen methodes.

Analyse Nieuwsbegrip en Kidsweek.