Doelen en inhouden

Tijdens intentionele activiteiten wordt gericht aan een vooraf bepaald doel gewerkt. De kerndoelen en de referentieniveaus bieden daarvoor het kader. Deze zijn uitgewerkt in leerstoflijnen en leerlijnen.

De SLO heeft ook doelen voor de onderbouw geformuleerd. Deze doelen zijn uitgewerkt in concrete leeractiviteiten.

In de referentieniveaus staan voor het einde van de basisschool de onderstaande niveaus voor mondelinge taalvaardigheid omschreven. In het basisaanbod zal zo veel mogelijk niveau 1S/2F worden nagestreefd.

Referentieniveaus
Gespreksvaardigheid
  • Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven en buiten school (1F).
  • Kan in gesprekken over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit leefwereld en (beroeps)opleiding uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen en gevoelens onder woorden brengen (1S/2F).
Luisteren
  • Kan luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling (1F).
  • Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling of die verder van de leerling afstaan(1S/2F).
Spreken
  • Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven, informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven in alledaagse situaties in en buiten school (1F).
  •  Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard (1S/2F).

 

Meer informatie 

Referentieniveaus mondelinge taalvaardigheid uitgewerkt in leerlijnen voor de groepen 1-3, 4-5 en 6-8 (Expertisecentrum Nederlands).

Kerndoelen en tussendoelen voor mondelinge taalvaardigheid.

Taalontwikkeling van jonge kinderen: doelen.

Taalontwikkeling van jonge kinderen: leeractiviteiten.

Bonset, H. & Hoogeveen, M. (2011), Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.

De referentieniveaus voor mondelinge taalvaardigheid worden nader uitgewerkt in leerstoflijnen in de SLO-publicatie Leerstoflijnen mondelinge taalvaardigheid beschreven (in voorbereiding).
Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
Hierin is ook een leerlijn woordenschat opgenomen.

Biemond, H., Verhoeven, L. & Litjens, P. (2009), Tussendoelen mondelinge communicatie, Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.