Doelen en inhouden
In het schrijfonderwijs staat schrijven met een goed omschreven (inhoudelijk) schrijfdoel voorop. Er moet voor worden gewaakt bij schrijfopdrachten te veel doelen tegelijk na te streven. Dus liever niet tegelijk de aandacht richten op inhoud, samenhang, stijl, grammatica en spelling, maar op één centraal doel, bijvoorbeeld het bereiken van een bepaald effect bij de lezer, zoals spanning of vrolijkheid.

De kerndoelen en de referentieniveaus bieden het kader voor het schrijfonderwijs. Deze zijn uitgewerkt in leerstoflijnen en leerlijnen. De SLO heeft doelen voor het jonge kind opgesteld. Deze bevatten ook doelen voor beginnende en ontluikende geletterdheid.

Schrijven krijgt in het basisonderwijs in het  algemeen relatief (te) weinig aandacht. Een school doet er goed aan het schrijfonderwijs te analyseren om te bepalen of voldoende recht wordt gedaan aan de (uitwerkingen van) de referentieniveaus worden bereikt. Dit kan, bijvoorbeeld met de kwaliteitsscan schrijfonderwijs van de Inspectie. Al in groep 1 - 2 kunnen voorbereidende schrijfactiviteiten een plek krijgen.

Referentieniveaus
Schrijven
  • Kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de directe leefwereld van de schrijver (1F).
  • Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen binnen school, werk en maatschappij (1S/2F).

Meer informatie  

Taalontwikkeling van jonge kinderen: doelen.

Taalontwikkeling van jonge kinderen: leeractiviteiten.

Gelderen, A. van (2010), Leerstoflijnen schrijven beschreven. Enschede: SLO.

Doelen schrijven uitgewerkt in leerlijnen voor de groepen 1 - 3, groep 4 - 5 en
groep 6-8 (Expertisecentrum Nederlands).

Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van, (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Kwaliteitsscan schrijfonderwijs. Hierbij wordt ook aangegeven hoe scholen meer aandacht aan het schrijfonderwijs kunnen besteden (zie brochure Focus op schrijven, Inspectie, 2012.

Bonset, H. & Hoogeveen, M. (2007), Schrijven in het basisonderwijs. Enschede: SLO.

Pullens, Th. (2012), Bij wijze van schrijven. Effecten van computerondersteund schrijven in het primair onderwijs. Proefschrift Universiteit Utrecht.

Kwaliteitskaart: Het onderwijs in het schrijven van teksten (stellen)