Instructie en leeractiviteiten

Hoewel leerlingen ook impliciet leren spellen in verschillende taalactiviteiten, wordt kennis over spelling het meest effectief verworven door middel van een didactiek bestaande uit expliciete instructie met feedback. Leer spellingstrategieën expliciet aan: ga bij elke spellingcategorie na welke strategie of denkwijze daarbij hoort en biedt deze stap voor stap aan. Laat  (nieuwe) spellingcategorieën ook terugkomen in andere leeractiviteiten bij andere taalactiviteiten of andere vakken en vergroot daarmee het spellingbewustzijn van leerlingen. Wees als team consistent in het gehanteerde begrippenkader (lange klank, lettergreep, enzovoort) en maak daar afspraken over.

Meer informatie

Website Opbrengstgericht werken aan spelling.

Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum             Nederlands/Sardes.

Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

In Schraven, J, Zo leer je kinderen lezen en spellen wordt een instructiemethodiek beschreven waarmee de effectiviteit van het lees- en spellingsonderwijs kan worden vergroot.

Tips voor het stimuleren van spellingbewustzijn of spellinggeweten.