Volgen en toetsen
Juist voor deze leerlingen is het van belang de taalontwikkeling goed te volgen en in beeld te brengen. Zodoende kan tijdig worden ingegrepen wanneer de leerling zich niet naar verwachting ontwikkelt (of juist boven verwachting).
Aandachtspunten voor het hele proces van het kiezen en evalueren van een passend onderwijsaanbod, gekoppeld aan de cyclus van handelingsgericht werken, zijn te vinden op deze website onder 'Wanneer welk aanbod'. Daar is ook een checklist en handreiking te downloaden.

In de protocollen 'leesproblemen en dyslexie' zijn voor de verschillende leerjaren toetskalenders opgenomen voor (begrijpend) lezen en spelling.
Verder zijn bijvoorbeeld bij het Cito LOVS toetsen voor speciale leerlingen ontwikkeld die het mogelijk maken om vaker, met kleinere stappen, te toetsen terwijl ook vergelijking met de landelijke norm mogelijk blijft.

Voor anderstalige leerlingen is het van belang om ook de klankvaardigheid in kaart te brengen. Klanken vormen de basis van de taal. Als deze onvoldoende worden beheerst, levert dat problemen op bij bijvoorbeeld leren lezen: klanken gaan vóór het lezen. Bij anderstalige leerlingen moet eerst fonologisch bewustzijn aangeleerd worden (d.m.v. auditieve discriminatie) voordat aan fonemisch bewustzijn gewerkt kan worden. De klankonderscheidingstaak van de TAK-toets kan bijvoorbeeld ingezet worden om inzicht te krijgen in de beheersing van klanken.

Een ander aandachtspunt is om in woordenschatlessen ook aandacht te besteden aan specifieke woorden die te maken hebben met de vraagstelling in toetsen.
 

Meer informatie

Wanneer welk aanbod.

Kwaliteitskaart '1-zorgroute' (en handelingsgericht werken).

Protocollen Leesproblemen en dyslexie.

Cito toetsen voor speciale leerlingen.

Cito: Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Ook de SLO website Doelgericht op weg en ritsen maar geeft algemene informatie over het toetsen van nieuwkomers.

Cito: Taaltoets Alle Kinderen (TAK).