Instructie en leeractiviteiten
In het intensieve aanbod zal het spellingonderwijs worden getypeerd door een methodische aanpak waarin de lesstof systematisch, expliciet en gedoseerd wordt aangeboden, met voldoende gelegenheid voor instructieve leersituaties (zie onder andere protocollen leesproblemen en dyslexie en opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven).
In groep 3 start de gerichte instructie voor het leren schrijven volgens de alfabetische spelling. Hiervoor moet de leerling een goede auditieve analyse en een goede foneem-grafeemkoppeling kunnen maken. Vanaf groep 4 ligt het accent op het leren van spellingregels, afspraken die de leerling moet leren. Het geheugen speelt bij deze spelling een grote rol. De leerling leert de schrijfwijze van woorden door regels leren of door inprenten.
  • De regels voor spelling, interpunctie en het gebruik van hoofdletters zijn niet alleen van toepassing op wat in de taallessen aan bod komt. Leerkrachten dienen alert te zijn op mogelijkheden om deze ook in andere vakken te gebruiken en om taalverzorging als een fase te zien in het schrijfproces.
  • Stel je instructie centraal. Leer de denkwijze expliciet aan, dat wil zeggen: activeer voorkennis; leer de denkwijze aan met voorbeeldgedrag; laat de leerlingen de handeling meedoen en vervolgens zelf doen.
  • Ga na welke ondersteuning (visueel, auditief, motorisch) je kunt inzetten.
  • Herhaal regelmatig spellingcategorieën die eerder aan bod zijn gekomen.
  • Verbeter fouten in dictees en oefeningen meteen, bespreek deze en ga na wat de oorzaak van de fout is.
  • Het ontwikkelen van het spellingbewustzijn en het aanleren van strategieën voor zelfcorrectie van eigen schrijfproducten vergt veel aandacht.

Meer informatie

Protocollen leesproblemen en dyslexie.

Video (6 min.): 'spelling met het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie)'

Kwaliteitskaart: Tips voor betere spellingresultaten.

Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012) Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven  (boek + cd-rom),  Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

De website Opbrengstgerichtwerkenaanspelling biedt informatie over inhouden en instructie voor verschillende doelgroepen.