Volgen en toetsen
Een verrijkingsaanbod taal moet goed aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Daarvoor is het vaststellen van onderwijsbehoeften van belang door de leerkracht in samenspraak met de leerling en zijn ouders. Ook is het is belangrijk om inzicht te krijgen in de mate waarin een leerling beschikt over begaafdheidskenmerken en of er sprake is van onderpresteren.

Leerlingen die methodegebonden toetsen doorgaans goed maken en/of een A-score of
hoge B-score halen op de toetsen Taal van het Leerlingvolgsysteem komen in aanmerking voor
een compact aanbod.

De leerkracht kijkt naast de didactische behoefte ook naar de pedagogische behoefte van de
leerling en stemt het verrijkingsaanbod daarop af (bijvoorbeeld behoefte aan begeleiding, samenwerken, stimuleren van motivatie). De wensen en interesses van leerlingen worden meegenomen. Leerlingen worden betrokken bij het stellen van doelen en kiezen van materialen en activiteiten.

Verrijkingsactiviteiten zijn niet vrijblijvend. Ook bij deze activiteiten is beoordeling en feedback van
belang. Bespreking van leeropbrengsten in het licht van de gestelde doelen is een wezenlijk onderdeel van verrijkingsonderwijs. Enkele aandachtspunten voor feedback en beoordeling:

  • Let niet alleen op de prestatie maar ook op zaken als motivatie, werkhouding en oplossingsgedrag.
  • Vraag leerlingen in een feedback-gesprek naar hun motivatie, aanpak, hoe het beter zou kunnen, wat ze van de opdracht hebben geleerd, en andere vragen om hun reflectie te stimuleren.
  • Stel hoge(re) eisen, maar houdt er rekening mee dat leerlingen verschillen en nog niet alles kunnen ook al kunnen ze meer uitdaging aan.
  • Bespreek meerdere opdrachten tegelijk en betrek de uitkomsten op elkaar.
  • Neem resultaten en beoordelingen van leerlingen op een taalportfolio, en ga regelmatig met leerlingen in gesprek over de ontwikkeling die het portfolio laat zien.

Meer informatie

Algemene informatie over signalering is te vinden op bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

De Algemene handleiding van Slimme Taal geeft een overzicht van richtlijnen en tips voor de beoordeling van verrijking voor taal.